Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Multioutlet.com.pl od 19.09.2023

 1. I. Definicje
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Multioutlet.com.pl;
  4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.Multioutlet.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Multioutlet Sp. z O.O. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz świadczenia niezbędnych w tym zakresie usług drogą elektroniczną.
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
  10. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. II. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Multioutlet.com.pl oraz zasady korzystania z usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu;
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Dostępny pod adresem www.Multioutlet.com.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Firmę Multioutlet Sp. z O.O., z siedzibą w Świnoujście 72-600, ul. Wyspiańskiego 34B, NIP: 8551582479, REGON 321194240, Multioutlet Sp. z O.O. lub Sprzedawca;
  4. Pytania dot. zamówień, wymian, zwrotów i reklamacji prosimy kierować na adres kontakt@multioutlet.com.pl lub kom.: +48 22 245 14 65 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
  5. Niniejszy regulamin określa w szczególności
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
   2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
  7. JavaScript
   1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
   2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca prowadzący sklep Multioutlet.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
   3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Multioutlet.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
   4. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;
 3. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji;
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu;
  3. Klient rejestrując konto zyskuje dostęp do historii swoich zakupów oraz stały dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich samodzielnej modyfikacji przez okres, w którym administrator uprawniony jest do ich przetwarzania w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie dokumentowania sprzedaży. Ponadto, konto Klienta umożliwia łatwy zwrot lub reklamacje zakupionych produktów.
  4. Zarejestrowane konto Klienta w przypadku braku aktywności zakupowej jest usuwane po 5 latach od dokonania ostatniego zakupu.
  5. Klient w dowolnym momencie może zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie swojego konta Klienta, wysyłając e-mail do administratora: kontakt@multioutlet.com.pl
  6. W przypadku zakupów bez rejestracji, Klient wraz z wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia otrzyma login i hasło, które umożliwią mu założenie Konta Klienta również na etapie finalizacji zamówienia, np. w celu śledzenia etapu realizacji zamówienia, zmiany adresu dostawy lub zwrotu lub reklamacji zakupionych produktów.
  7. Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Multioutlet Sp. z O.O. z siedzibą w Warszawie na ul. Marywilska 44 Hala A133;
   Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w celu realizacji umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przez okres niezbędny do jej realizacji zgodnie z Regulaminem oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji celów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
   Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem terminów wynikających z realizacji przez administratora obowiązków prawnych w zakresie sprzedaży przez internet. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zamówienia. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usługi mogą być udostępniane podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania oraz podmiotom i organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.
  8. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;
  9. Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mail newsletter lub/i sms newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail lub/i nr telefonu drogą elektroniczną lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od Multioutlet Sp. z O.O. z siedzibą w Warszawie. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie Wypisanie się z e-mail i SMS newsletter;
  10. Klient wypełniając formularz zapłaty za zamówione produkty może dodatkowo wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola [ ] na:
   a. przetwarzanie danych osobowych, w postaci adresu e-mail przez Multioutlet Sp. z O.O., z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44 Hala A133, w celu wypełnienia ankiety z opinią o zakupionym produkcie / dokonanej transakcji w sklepie Multioutlet.com.pl oraz zamieszczenia jej na stronie Sklepu. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie w szczegółch zamówienia;
  11. Klienci, którzy zarejestrowali konto Klienta mają stały dostęp do swoich danych i możliwość ich poprawienia logując się do swojego konta poprzez stronę www.Multioutlet.com.pl. Niezależnie od posiadania konta Klienta, każdemu Klientowi przysługuje również prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kupujący w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możliwość skorzystania z przysługujących praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie. W celu egzekwowania powyższych praw wystarczy zwrócić się do administratora kontakt@multioutlet.com.pl
  12. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
   a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
   d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy ;
   e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  15. Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  16. W zakładce Kontakt zamieszczono dane kontaktowe do administratora ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych przez Multioutlet Sp. z O.O. W przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia Twoich praw zachęcamy do kontaktu. W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.
  17. Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny przez Witrynę www.Multioutlet.com.pl zamieszczono w Polityce prywatności.
 4. IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Multioutlet.com.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikatów oraz informacje dostępne na stronie;
  2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
  3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru, a także o podjęciu decyzji czy potrzebuje Fakturę VAT. Otrzymanie dokumentu potwierdzającego zakup w formie faktury VAT jest możliwe tylko i wyłącznie po podaniu numeru NIP. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
  4. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w naszym sklepie internetowym, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.
  5. Podsumowanie będzie zawierała następnujące informację: 
   a. przedmiotu zamówienia,
   b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
   c. wybranej metody płatności,
   d. wybranego sposobu dostawy,
   e. czasu dostawy
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;
  7. Jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt. 3.9 lit. a) w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail może otrzymać, informację zawierająca prośbę o zamieszczenie opinii na temat zakupionego produktu i/lub dokonanej transakcji w sklepie Multioutlet.com.pl, która będzie mogła być zamieszczona na stronie Multioutlet.com.pl;
  8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Multioutlet Sp. z O.O. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. V. Dostawa
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD; operatora logistycznego „Paczkomaty InPost”, tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym na ulicy Marywilska 44 Hala A133 w Warszawie 03-042. Koszty dostawy każdorazowo dodawany jest do koszyka z zamówionymi towarami.
  2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia;
  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Multioutlet.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  4. Nawet cena wysyłki jest bezpłatna, w przypadku zwrotu od klienta musi zostać zapłacona przez klienta. Aby ułatwić klientom obsługę, Multioutlet zapewnia bezpłatny ładunek. W przypadku chęci zwrotu dowolnego produktu znajdującego się w sklepie, koszt wysyłki wynosi 21,99 zł. Klient akceptuje wszystkie warunki wysyłki podczas dokonywania płatności w serwisie Multioutlet.com.pl
 6. VI. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
  2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie za pomocą:
   a. przelewu na numer konta bankowego: SANTANDER: nr rachunku:
   06 1090 1492 0000 0001 1854 1825, wówczas po złożeniu zamówienia Klient otrzyma maila z danymi do przelewu, ma na jego wykonanie 2 dni, po tym czasie jeśli nie odnotujemy wpłaty na naszym koncie rezerwacja produktu zostaje zakończona.
   b. płatności w systemie Paypal; PayU,Blik – płatności natychmiastowe
   c. gotówką oraz kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym;
  3. Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze) są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 5000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 5000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.
 7. VII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni, koszty związane ze zwrotem ponosi kupujący.
  2. Bieg terminu do odstąpienia: a) od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu umowy oraz wysyłkę towaru. Dane adresowe: Multioutlet Sp. z O.O., ul. Marywilska 44 Hala, 03-042 Warszawa, tel: +48 22 245 14 65, (pn-pt, godz.9-18), kontakt@multioutlet.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt 8.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
  6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem zakupionego towaru.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy wraz z oryginalnym dowodem zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Proszę odesłać nam rzecz na adres: Multioutlet Sp. z O.O., ul. Marywilska 44 Hala A133, 03-042 Warszawa.
  8. Konsument jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  10. Towar hurtowy nie podlega: zwrotowi, wymianie, reklamacji
 8.  VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i gwarancja
  1. W większości przypadków sprzedawane towary są wolne od wad, w innej sytuacji sprzedawca informuje w opisie produktu o wadch lub powstałych na produktach śladach
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, chyba że informuje istniejących wadach w opisie produktu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami a także w sytuacji gdy sprzedawca poinformuje o istniejących defektach sprzedawanego towaru.
  3. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona przykładowo: za pomocą poczty e-mail na adres (kontakt@multioutlet.com.pl) lub pisemnie listem na adres: Multioutlet Sp. z O.O. ul. Marywilska 44 Hala A133, 03-042 Warszawa
  4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres: Multioutlet Sp. z O.O. ul. Marywilska 44 Hala A133, 03-042 Warszawa.
  7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
  8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
  9. Multioutlet Sp. z O.O. nie jest producentem Towarów.
  10. Towar hurtowy nie podlega: zwrotowi, wymianie, reklamacji.
 9. IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Multioutlet Sp. z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Multioutlet Sp. z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Marywilska 44 Hala A133, 03-042 Warszawa mailowo pod adres: kontakt@multioutlet.com.pl.
 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
 2. Multioutlet Sp. z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
 3. Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
 4. Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.
X